Αποδόσεις

Σε διεθνές επίπεδο, η φυλή Χίου κατατάσσεται μεταξύ των πιο αξιόλογων φυλών προβάτων

αφού η εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή κυμαίνεται για τις προβατίνες της 1ης γαλακτικής περιόδου από 200kg ως 250kg,

ενώ για τις προβατίνες 2ης γαλακτικής περιόδου και μετά ως 600kg και η μέση διάρκεια της αμελκτικής περιόδου είναι 210 ημέρες.

 

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι υψηλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής διαρκούν έως και 6 έτη.

 

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η διατήρηση της υψηλής αυτής παραγωγικότητας είναι αποτέλεσμα

της αξιοποίησης του γενετικού υλικού των ζώων, της κατάλληλης διαχείρισης του κοπαδιού

και της σωστής διατροφήςσε όλες τις παραγωγικές περιόδους του ζώου.