Εθνικό Μητρώο

 

Ο Φορέας μας είναι ενήμερος στο Εθνικό μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων και φέρει Αριθμό Μητρώου 0202039.

 

Μακεδονία