Εθνικό Μητρώο

Eίναι ενήμερος στο Εθνικό μητρώο Αγροτικών Συναιτερισμών και άλλων συλλογικών φορέων και φέρει Αριθμό Μητρώου 0202039. 

Μακεδονία