Γενετική Αξιολόγηση

Η κληροδοτική αξία αντιπροσωπεύει το γενετικό δυναμικό ενός ζώου που μεταβιβάζεται στους απογόνους του και αντιστοιχεί με το μισό της συνολικής γενετικής του αξίας.

Τα στοιχεία της ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής προετοιμάζονται για την αξιολόγηση, αφού πρώτα ελεγχθούν οι εξωκείμενες τιμές και η γενικότερη ποιότητα των δεδομένων. Υπολογίζεται, επίσης, και η συνολική ποσότητα της γαλακτικής περιόδου, ανάλογα με τον αριθμό και τη διάρκειά της. Οι τιμές αυτές κοινοποιούνται στους εκτροφείς του Φορέα.

Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και την εκτίμηση των κληροδοτικών αξιών χρησιμοποιείται το ατομικό ζωικό πρότυπο. Κάθε μέτρηση περιγράφει τις μετρήσεις για ένα ζώο με βάση το ίδιο και όλους τους γνωστούς του συγγενείς. Η γενετική αξιολόγηση με βάση το ατομικό ζωικό πρότυπο χρησιμοποιεί το παρακάτω γραμμικό πρότυπο:

Απόδοση = Διαχείριση + Γενετική επίδραση + Μη-γενετική επίδραση + Σφάλμα

Όπου :

  • Η Απόδοση είναι μία μέτρηση της ποσότητα του γάλακτος ή των συστατικών του.
  • Η Διαχείριση είναι η επίδραση της διαχείρισης. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μέθοδο του εκτροφέα στη διατροφή, άμελξη και σταυλισμό στην εκτροφή του. Ορίζεται βάση της περιόδου του τοκετού των ζώων στην εκτροφή, σχηματίζοντας ομάδες ζώων που έχουν παρόμοια μεταχείριση.
  • Η Γενετική επίδραση αναφέρεται στο γενετικό δυναμικό του ζώου, την κληροδοτική του αξία και τη συμβολή του στο Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης του πληθυσμού.
  • Η Μη-γενετική επίδραση περιγράφει τους παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστικά γενετική προέλευση, αλλά επηρεάζουν την παραγωγικότητα μίας προβατίνας σε όλη την παραγωγική της ζωή (π.χ. κατάσταση του μαστού, τρόπος σταυλισμού και διατροφής κατά την ανάπτυξη και ενήβωση της προβατίνας κλπ.)
  • Το Σφάλμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση μίας προβατίνας και δεν αναφέρονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Το σφάλμα αναφέρεται σε παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή μίας γαλακτικής περιόδου για μικρό χρονικό διάστημα όπως αρρώστιες, κλπ.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται και κοινοποιούνται στα μέλη του Φορέα με την ακόλουθη μορφή:

  • Προβλεπόμενη Συμβολή στους Απογόνους: είναι η πρόβλεψη της παραγωγής ενός ατόμου, η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί στους απογόνους του.
  • Προβλεπόμενη Παραγωγή της Προβατίνας: αναφέρεται μόνο στις προβατίνες και εκφράζει μια πρόβλεψη των μελλοντικών τους αποδόσεων γαλακτοπαραγωγής. Η τιμή της εκφράζεται σε χιλιόγραμμα γάλακτος (σε σχέση με το μέσο όρο) και χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντικατάσταση των ζώων στις εκτροφές.
  • Δείκτης Αξιοπιστίας: είναι ένα μέτρο της ακρίβειας με την οποία γίνεται η πρόβλεψη της γενετικής συμβολής του κάθε ζώου. Η τιμή του καθορίζεται από την ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών που συμμετέχουν στην πρόβλεψη της γενετικής συμβολής και οι τιμές του κυμαίνονται από 0 μέχρι 0,99.