Γενεαλογικό Πιστοποιητικό

Το Πιστοποιητικό Γενεαλογίας (pedigree) εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως, και συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο Γενεαλογικού Βιβλίου του Φορέα ή τον αντικαταστάτη του και τον Προϊστάμενο του Κ.Γ.Β.Ζ. Ν. Μεσήμβριας και παραδίδεται στον εκτροφέα ή τον ιδιοκτήτη του ζώου για διατήρηση.

Ο εκτροφέας ή ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει το Πιστοποιητικό με μεγάλη φροντίδα. Το Πιστοποιητικό αυτό ανήκει στο ζώο και πρέπει να παραδίδεται σε κάθε νέο ιδιοκτήτη του ζώου.

Το Πιστοποιητικό Γενεαλογίας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  1. Την επωνυμία και το έμβλημα του Φορέα, τον χαρακτηρισμό του Γενεαλογικού Βιβλίου και το τμήμα του.
  2. Την ημερομηνία γέννησης και το γένος του ζώου.
  3. Τον κωδικό ενωτίου.
  4. Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εκτροφέα -ιδιοκτήτη.
  5. Την καταγωγή (προέλευση) του ζώου αναπαραγωγής με τους κωδικούς ενωτίου των γονέων του και ακόμη και των πάππων του.
  6. Το νεότερο αποτέλεσμα του ελέγχου αποδόσεων και της κληρονομικής αξίας για το ίδιο το ζώο, τους γονείς, και τους πάππους του.
  7. Για ένα ζώο το οποίο προέρχεται από μεταφορά εμβρύων, τα στοιχεία των πραγματικών του γονέων και το αποτύπωμα DNA.
  8. Τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης.
  9. Την υπογραφή του υπεύθυνου τήρησης Γενεαλογικού Βιβλίου ή τον νόμιμου αντικαταστάτη του.

Οι πληροφορίες για τον έλεγχο των αποδόσεων μπορούν να συμπεριληφθούν στο Πιστοποιητικό Γενεαλογίας.